Uncategorized

会員金・請求料金について

脱退一時金の請求、還付金の請求サービスは、当法人会員の方に行うサービスです。

The withdrawal lump sum bill and refund refund billing services are provided to our corporate members./向我們的企業會員提供提款一次性賬單和退款退款賬單服務。/Các dịch vụ lập hóa đơn rút tiền một lần và hoàn trả tiền hoàn lại được cung cấp cho các thành viên công ty của chúng tôi./फिर्ता लिम्प योग र बिल फिर्ती बिलि services सेवाहरू हाम्रो कर्पोरेट सदस्यहरूलाई प्रदान गरिन्छ।/Ang withdrawal lump sum bill at refund billing services ay ibinibigay sa aming mga miyembro ng corporate.

————————————–

・入会金・・・500円

Enrollment fee/入場金/Phí vào cửa/प्रवेश शुल्क/Bayad sa pagpasok・・・500 yen

————————————–

・年会費・・・6000円

Annual fee/年費/Phí hằng năm/बार्षक शुल्क/Taunang bayad・・・6000yen

————————————–

・脱退一時金の請求+還付金の請求手数料・・・脱退一時金+還付金の20%

Request for lump-sum withdrawal + request for refund/要求一次性提取+退款/Yêu cầu rút tiền một lần + yêu cầu hoàn tiền/एकमुश्त वापसीको लागि अनुरोध + फिर्तीको लागि अनुरोध/Humiling para sa pag-alis ng lump-sum + kahilingan para sa refund・・・20%

※手数料は、脱退一時金+還付金から差し引き、残額をお客様の口座へ送金致します。

The fee will be deducted from the withdrawal lump sum + refund and the balance will be transferred to your account./費用將從提款一次+退款中扣除,餘額將轉入您的帳戶。/Phí sẽ được trừ vào tổng số tiền rút + hoàn trả và số dư sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn./शुल्क निकासी एकमुष्ठ रकम + फिर्तीबाट घटाइनेछ र शेष रकम तपाईंको खातामा सारिनेछ।/Ang bayad ay ibabawas mula sa withdrawal lump sum + refund at ang balanse ay ililipat sa iyong account.

————————————–

固定ページ

コメントを残す

*